IMAGE SOLUTIONS GROUP Image Solutions

experts en fotografia

Condicions Generals

Les presents Condicions Generals (en endavant, les Condicions Generals) regulen l'ús del lloc web www.image-solutions.com (en endavant, el lloc web) titularitat de AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. així com les condicions de compra de productes oferts a través del lloc web per part dels distribuïdors de. AP PHOTO INDUSTRIES, S.L..

Image Solutions és una plataforma web de comercialització on-line titularitat de AP PHOTO INDUSTRIES, S.L., sociedad amb CIF B619676429 i domicili a Ronda Industria 48 - 08210 Barberà del Vallès

US DEL LLOC WEB

El lloc web proporciona informació sobre productes de tercers i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través dels distribuïdors associats a la plataforma. Les persones que pretenguin adquirir productes, han de seleccionar prèviament un Distribuïdor (en endavant, el distribuïdor) i han de tenir la condició d'usuari registrat, la qual s'adquireix completant el formulari de registre, acceptant les presents Condicions Generals i la Política de Privadesa.

La plataforma ofereix a l'usuari un sistema de registre personal a través d'una clau d'accés personalitzada i una contrasenya. L'Usuari es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d'accés i de la seva contrasenya. AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. i el Distribuïdor queden eximits de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús o negligència per part de l'Usuari en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.

Per poder registrar-se al sistema i poder adquirir productes, l'Usuari ha de ser major d'edat amb prou capacitat legal per a celebrar contractes.

El lloc web opera exclusivament per al territori espanyol comprès en la Península Ibèrica i Balears.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Igualment, tots els noms comercials, imatges i fotografies, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en el Lloc Web, són propietat dels seus legítims propietaris i estan protegits per llei. Qualsevol ús indegut dels mateixos per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web per a ús personal i privat i sense cap finalitat comercial. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta Web sense la prèvia autorització per escrit de AP PHOTO INDUSTRIES, S.L..

CONTINGUT DEL LLOC WEB i ENLLAÇOS Y ENLACES

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeix a ells o els utilitzi.

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços del lloc web de AP PHOTO INDUSTRIES, S.L.. La presència d'enllaços té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ell, sense necessitat de previ avís.

En cap cas AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen com si no de l'ús del lloc web, de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquest, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o fallades en la línia.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

Les descripcions dels productes oferts en el lloc web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors dels productes comercialitzats i inclouen les característiques tècniques, vista general, marca del fabricant i la fotografia orientativa (si s’escau).

PREU DELS PRODUCTES

Els preus dels productes que s'ofereixen a través Lloc web inclouen IVA i qualsevol altre impost aplicable.

No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels productes. Tot això es detalla en el procés de realització de la comanda i han de ser acceptats per l'usuari.

Els preus podran ser modificats en qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor en el moment del registre de la comanda, excepte error tipogràfic evident.

COMPRA DE PRODUCTES I FORMALITZACIO DE COMANDES

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda, s'entén prestat el consentiment de l'Usuari per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts.

El contracte de compravenda vincularà a l'Usuari amb el Distribuïdor que hi hagi seleccionat.

Després de l'acceptació de la comanda, s'informarà a l'Usuari de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda per correu electrònic en un termini màxim de 24 hores.

El compromís de lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat ia la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, de manera que en el compromís de qualitat i servei a l'Usuari, s'intentarà en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles.

No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals, la comanda queda sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament a l'Usuari les quantitats pagades pel mateix.

FORMA DE PAGAMENT

L'Usuari haurà de realitzar el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol o una sucursal o entitat financera filial d'una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L.i el Distribuïdor manifesten que no tenen accés ni recullen dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per l'Usuari. Únicament l'entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments.

LLOC DE LLIURAMENT DE LA COMANDA

AP PHOTO INDUSTRIES, S.L. gestiona els enviaments per compte del Distribuïdor i es compromet a lliurar el producte a l'adreça indicada per l'Usuari en el moment de realitzar la seva comanda.

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, l'Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega.

Si, transcorreguts set dies hàbils des de la data de l'avís, l'Usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats i l'Usuari s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

PLAÇ D'ENTREGA DE COMANDES

El termini màxim per al lliurament de productes, llevat que es produeixin circumstàncies de força major, és de trenta dies naturals des de la data de confirmació de la comanda.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l'Usuari en el lloc de lliurament indicat en el moment de realitzar la comanda.

DRET DE DESESTIMENT

L'Usuari disposa d'un termini màxim de set dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de set dies hàbils, no s'acceptaran devolucions per desistiment de compres de productes.

L'Usuari no tindrà dret a desistir en els casos que estableix la normativa que sigui d'aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

· Productes confeccionats conforme a les especificacions de l'usuari o clarament personificats.

· Enregistraments sonors o de vídeo, discos i programes informàtics que haguessin estat des-precintats per l'Usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

En el supòsit de desistir de la compra d'un producte, s'han de complir els requisits següents:

· El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i el seu embalatge i etiquetatge original.

· La devolució s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

· S'ha d'incloure una còpia del justificant de compra i l'albarà de lliurament dels productes dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució no és imputable al Distribuïdor, l'Usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució.

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment i s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, es reemborsarà el preu abonat per l'Usuari corresponent als productes retornats, deduïts els costos de devolució.

L'Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes condicions generals.

El Distribuïdor gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'Usuari per a l'adquisició dels productes.

Devolució de productes defectuosos

L'Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada.

En aquests supòsits, la devolució al Distribuïdor dels productes s'ha de fer per part de l'Usuari mitjançant el procediment de devolució, si bé l'Usuari no s'haurà de fer càrrec dels costos de devolució d'aquests productes.

Sempre que l'Usuari hagi seguit el procediment i s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, es reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l'Usuari.

Garantía dels productes adquirits

Els productes disposen de la garantia legal per falta de conformitat dels mateixos que es manifesten en un període de dos anys a partir de la data de lliurament i de conformitat amb el que estableix la normativa d'aplicació.

La garantia oferta és la que especifica el proveïdor o el seu fabricant, de conformitat al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. La durada i la forma d'exercici d'aquestes garanties es detallen a la fitxa descriptiva dels productes.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació del justificant de compra.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals es poden ser modificades, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les Condicions Generals i Política de Privacitat. Els Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulguin realitzar.

Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.